daniela-vornic

Monogram “V D” aka “My Logo” ByDaniela Vornic using Inkscape

Advertisements